• Rechtstreeks van importeur naar consument
  • Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
  • Horecawijnen eenvoudig in huis

Algemene voorwaarden Vinopronto geldig per 1 mei 2021

Artikel 1 Definities & algemene bepalingen

1.1 Vinopronto: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Squarehouse Marketing B.V. optredend onder handelsnaam Vinopronto, statutair gevestigd te Oegstgeest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27.31.03.89

1.2 Klant: de natuurlijke persoon die aan Vinopronto een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten.

1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Vinopronto. Hier valt zeker onder te verstaan, doch niet uitsluitend: geïmporteerde wijnen, dranken en overige delicatessen.

1.4 Website van Vinopronto: De website van Vinopronto, te vinden via www.vinopronto.nl.

1.5 De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Vinopronto deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Vinopronto die strekken tot de verkoop van producten.

1.7 De eventueel door de klant gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Vinopronto

1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail, berichten via social media en whatsapp berichten.

1.10 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Vinopronto op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vinopronto kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Vinopronto is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

1.11 De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Vinopronto aan derden verstrekt om de bestelling af te kunnen handelen. Meer over de omgang van Vinopronto met persoonsgegevens zijn te vinden in de privacyverklaring.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Bij de op de website van Vinopronto aangeboden producten worden productomschrijvingen vermeldt alsmede de prijs van het product inclusief BTW.

2.2 Aanbiedingen op de website van Vinopronto betreffen in beginsel bestellingen per doos van zes (6) flessen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Genoemde prijzen zijn prijzen per fles.

2.3 De op de website van Vinopronto aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product. Elementen als smaak zijn persoonlijk en kunnen door klanten anders beleefd worden.

2.4 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 2.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Vinopronto op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De klant behoudt ten alle tijden zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 5.

2.5 Vinopronto verschaft de klant informatie over de te verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.

 

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat de klant via de website van Vinopronto een aanbod heeft aanvaard en het verschuldigde bedrag aan Vinopronto heeft doen toekomen.

3.2 Nadat de klant zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, krijgt de klant direct een ontvangst-/aankoopbevestiging van Vinopronto.

3.3 Zolang Vinopronto geen ontvangst/aankoop bevestiging aan de klant verstuurd kan de klant de overeenkomst nog ontbinden.

3.4 Het staat Vinopronto altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant producten al aan Vinopronto heeft betaald, zal Vinopronto dit bedrag zo spoedig mogelijk na weigering terugboeken aan de klant.

 

Artikel 4 Levering

4.1 Levering geschiedt in beginsel binnen vijf (5) werkdagen, zolang de voorraad strekt.

4.2 Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door Vinopronto een nadere levertijd opgegeven, waarbij Vinopronto zal trachten altijd binnen dertig (30) dagen levering te doen geschieden. Indien deze termijn wordt overschreden komt klant het recht toe de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien het door de klant bestelde product niet meer leverbaar is, zal Vinopronto contact opnemen met de klant en een alternatief product aanbieden. Indien de klant dit aanbod afwijst, zal Vinopronto het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugboeken.

4.4 Levering van producten vindt plaats op een door de klant te bepalen adres in Nederland of België. De verzendkosten worden bij het tot stand komen van de overeenkomst aangegeven.

4.5 Indien de klant de bestelde producten buiten Nederland of België wenst te laten leveren dient de klant in overleg te treden met vertegenwoordigers van Vinopronto.

 

Artikel 5 Retournering van producten/herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Vinopronto bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Vinopronto retourneren, conform de door Vinopronto verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Vinopronto. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het Herroepingsformulier Vinopronto of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Vinopronto zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

5.4 Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Vinopronto heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.5 Indien klant zijn herroepingsrecht gebruikt, zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.

5.6 De klant dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.

5.7 Indien de klant een beschadigd product of een product in een beschadigde verpakking aan Vinopronto terugstuurt is Vinopronto gerechtigd de herstel kosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag.

5.8 De klant kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het product geopend is of de verzegeling van het bestelde product is verbroken.

 

Artikel 6 Garantie en klachten

6.1 Vinopronto garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde producten.

6.2 Onder de door Vinopronto geboden garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde producten.

6.3 De geleverde producten zullen mogelijke smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet door Vinopronto worden uitgesloten.

6.4 Indien de bestelde producten niet aan de verwachting van de klant voldoen, kan de klant de producten waarvan de verzegeling niet verbroken is binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Vinopronto zal het door de klant betaalde bedrag van de niet aangebroken flessen daarna zo spoedig mogelijk terug boeken naar de klant.

6.5 Indien de klant de producten retourneert door redenen omschreven in artikel 6.4 dient de klant de verzendkosten zelf te betalen.

6.6 Indien de klant producten retourneert door redenen omschreven in artikel 6.4 en Vinopronto is van mening dat de producten beschadigd zijn, dan wel verbroken verzegelingen hebben staat het Vinopronto vrij de verkoopwaarde van deze producten in mindering te brengen op het terug te boeken bedrag.

6.7 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@vinopronto.nl. We doen er dan alles aan om een oplossing te vinden. Leidt dit echter niet tot een gewenste oplossing, dan is het mogelijk om een geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Vinopronto sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Vinopronto geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Vinopronto, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

7.2 Vinopronto is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vinopronto aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vinopronto toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

7.4 Vinopronto is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5 De klant vrijwaart Vinopronto tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

7.6 Vinopronto is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade die de klant of derden mochten lijden door allergische of andere fysieke reacties, veroorzaakt door gebruik van de door Vinopronto geleverde producten.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de klant

8.1 In beginsel dient de klant zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van Vinopronto en de klant.

8.2 Klant dient zorg te dragen dat Vinopronto alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

8.3 Klant dient zorg te dragen voor een normaal gebruik van de door Vinopronto geleverde producten. Wanneer klant dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoelt in artikel 6.4.

8.4 Klant verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden tenminste 18 jaar oud te zijn. Bij aflevering van een bestelling kan een leeftijdscontrole worden uitgevoerd.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 Vinopronto is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt alsgevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Vinopronto kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 10 Prijs & Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met een medewerker van Vinopronto.

10.2 Het staat klant vrij de wijze van betaling te kiezen zoals die worden aangeboden op de website, tenzij expliciet een andere mogelijkheid voor betaling wordt geboden door vertegenwoordigers van Vinopronto.

10.3 Indien klant wenst dat betaling onder rembours plaatsvindt, zijn de daarmee extra gemoeide kosten voor rekening van de klant.

10.4 Eventuele onjuistheden in de facturatie door Vinopronto, ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van het te corrigeren bedrag.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Vinopronto partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11.2 De klant en Vinopronto zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

De waardering van www.vinopronto.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 68 reviews.